นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

              นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel