นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565

         

                นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel