นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ

          นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) แก่ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ให้แก่ครู และนักเรียนในโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel