อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ ส่งเสริมอาชีพผู้สุงอายุในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

        
         
          นายอุทิศ ซาววงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 2 ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรม “อาชีพการจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 30 คน เข้ารับฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สุงอายุ จึงได้จัดโครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรม “อาชีพการจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์” ขึ้น เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุ ตามความถนัดและเหมาะสมกับวัย สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ รวมถึงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เสริม สร้างความภูมิใจและสร้างคุณค่าในตัวเอง โดยโครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ผู้สูงอายุได้นำเสนอในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุได้ตรงประเด็นทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
 

 

 

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel