กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน ปรับทางเข้าพื้นที่การเกษตรและขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 8 บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน ปรับทางเข้าพื้นที่การเกษตรและขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 8 บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565 (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน ขุดลอกลำน้ำแม่สะเรียง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน ขุดลอกลำน้ำแม่สะเรียง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้แทนนายกอบจ.มส.ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ (นิติการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ (นิติการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

 

นายสุชาติ แสนชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนนายกอบจ.มส. เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 และร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

               นายสุชาติ แสนชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 และร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพร

   
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธาน/กรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ จากทุกอำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มเยาวชนจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 46 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
               สำหรับกิจกรรมโครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคม และเพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งจั ดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน , การรวบรวมเรียบเรียงจัดระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพรแม่ฮ่องสอน" และ เลือกสมุนไพรเด่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. 
 
 
 

โอกาสดีๆของน้องๆ ระดับมัธยมศึกษามาถึงแล้ว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชวนน้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย ร่วมประกวดคลิป “สภาจำลอง” ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และโอกาสเปิดประสบการณ์สุดExclusiveกับการเยี่ยมชมรัฐสภา

 
               โอกาสดีๆของน้องๆ ระดับมัธยมศึกษามาถึงแล้ว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชวนน้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย ร่วมประกวดคลิป “สภาจำลอง” ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และโอกาสเปิดประสบการณ์สุด Exclusive กับการเยี่ยมชมรัฐสภา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://bit.ly/3zw8k2H www.senate.go.th น้องๆที่ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน รวมทีมให้พร้อม แล้วสมัครเลย!!  https://bit.ly/3PTgtna สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 028319112-5 
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ผ่านการประเมิน ITA ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.76 คะแนน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน 8,303 หน่วยงานทั่วประเทศ     โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านการประเมิน ในระดับ AA  ด้วยคะแนน 95.76 คะแนน  มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่ 87.57  คะแนน 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.มส ร่วมกิจกรรมงานปลูกต้นไม้ "ชมพูพันธุ์ทิพย์" 1,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชสมภพ 70 พรรษา "28 กรกฎาคม 2565" ณ วัดภูสมณาราม ต.ปางหมู

               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานปลูกต้นไม้ "ชมพูพันธุ์ทิพย์" 1,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชสมภพ 70 พรรษา "28 กรกฎาคม 2565" ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. 

 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.มส นางอารีย์ แสนสม รองปลัดอบจ.มส นำตัวแทนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำตัวแทนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel