กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน, หมู่ 6 บ้านนาจลอง และ หมู่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน, หมู่ 6 บ้านนาจลอง และ หมู่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 วัน (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์)

 

 

 

นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้จำหน่ายอาหารไทใหญ่ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้ง 15  ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารในงาน

 
               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้จำหน่ายอาหารไทใหญ่ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้ง 15  ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารในงาน และเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ คณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบสอบอาหารไทใหญ่ และผู้จำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

 
                  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เนื่องจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาที่ต้องนำมาบรรจุเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับมีโครงการที่ประชาชนได้นำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ และโครงการของส่วนราชการ องค์กรประชาชนที่ได้นำเสนอเข้ามาภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม    
                 ประกอบกับมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ไว้แล้ว แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดของโครงการเพื่อจัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม และมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการพัฒนาฯ กรณีที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็น

 
                    พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีนายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.50 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามอำนาจหน้าที่

                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามอำนาจหน้าที่ หรือพิจารณานำโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ. แต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) โดยมี ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ประธานหอการค้า และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ข่าวประกาศรับสมัครวิ่ง “วันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022


               ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่ง “วันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022” รายละเอียดดังนี้
              **ระยะทางวิ่ง 12 กิโลเมตร แบ่งประเภทการแข่งขัน
                    - ประชาชนทั่วไปชาย ระยะทาง 12 กม.
                    - ประชาชนทั่วไปหญิง ระยะทาง 12 กม.
             **กำหนดการแข่งขัน
                    - วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    - การปล่อยตัวเวลา 06.30 น.
             **รางวัลการแข่งขัน
                    - ถ้วยรางวัล Over Aแl อันดับ 1 - 5 ชาย/หญิง
                    - 100 คนแรก ชาย/หญิง ได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
              หมายเหตุ เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ชาย/หญิง ปรับตามจำนวนนักกีฬาเพื่อความเหมาะสม
              **การรับสมัคร
                    - ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
              **การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
                    - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดการแข่งขัน
                    - ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-612-921🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃
 
 
 

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้ดนตรี และการฟ้อนรำประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความ

                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้ดนตรี และการฟ้อนรำประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
               ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคม โดยใช้ศิลปะการฟ้อนรำ (รำไต , ก้าแลว , ก้าลาย) ประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศิลปะ ทั้งภาคทฤษฎี และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน
               ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ต่อไป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. 
 

นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครบทุกมิติ

 
                นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครบทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านป้องกัน มิติด้านปราบปราม มิติด้านบำบัดรักษา และมิติด้านฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมถึงมิติด้านสื่อสารสังคมเชิงรุก ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2565

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปัน ประทีปพจน์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 1 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยห้อม ประชุมหารือในการบริหารจัดการการแก้ปัญหา แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้น โดยใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.มส. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel