ผนวก ก. บัญชีมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel