ให้ใช้ระเบียบ อบจ.แม่ฮ่องสอนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2549

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel