เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารวมใจเยาวชนตำบลทุ่งยาว

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารวมใจเยาวชนตำบลทุ่งยาว ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี รู้แพ้ รุู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนในตำบลได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาร่วมกัน โดยมีนายศิวศิษฎิ์ ปัญญาตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ในการจัดกิจกรรมโครงการข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 มีเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย เป็นผู้คิดริ่เร่ิมในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel