อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดรถบรรทุกน้ำเติมน้ำอุปโภค - บริโภค แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

              กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค – บริโภค ไปเติมน้ำในถังเก็บน้ำวัดในสอย หมู่ 4 บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้อุปโภค – บริโภคในงานประเพณีปอยส่างลอง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านในสอยที่ประสบภัยแล้ง น้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ในช่วงฤดูร้อน ตามที่ประชาชนหมู่บ้านในสอยได้ขอความอนุเคราะห์มา

 

Facebook-like-icon.png

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel