การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม
                ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิจารณาเห็นชอบโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยการสับเปลี่ยนกัน ตลอดจนนัดหมายการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งถัดไป ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมส่วยทะมิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel