นายสุริยันต์ จีวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ปีที่ 7

               นายสุริยันต์ จีวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ปีที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมผู้สูงอายุอำเภอปาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็ก และเยาวชน เกิดความสัมพันธ์อันดี มีการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างเด็ก เยาวชน กับผู้สุงอายุที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ และได้สืบสานภูมิปัญญาของผู้สุงอายุ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (สะล้อ ซอ ซึง) การขับร้องเพลงพื้นบ้าน (ค่าว จ๊อย ซอ) และการฟ้อนรำพื้นเมือง (รำไต ฟ้อนเล็บ ก้านก ก้าโต) ซึ่งมีครูผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้สูงอายุ เป็นผู้ฝึกสอน เด็กและเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอปาย เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel