องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “บรรพชา อุปสมบท” ภาคฤดูร้อน (ปอยส่างลอง) วัดนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมมอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “บรรพชา อุปสมบท” ภาคฤดูร้อน (ปอยส่างลอง) วัดนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานรู้เท่าทันอบายมุข ตลอดถึงการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติวิถีการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 และ อบรมระหว่าง 1 - 10 เมษายน 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel