นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566

 
                นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการบริหาร งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี การ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และการโอนสินทรัย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel