อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 
 
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านอำเภอขุนยวม จำนวน 380 คน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. เขตพื้นที่อำเภอขุนยวม เข้าร่วมกิจกรรม และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้บรรยายเรื่อง "ความต่อเนื่องเพื่อก้าวหน้า กับการพัฒนา อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
                 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติ อสม. , การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ,การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน , การรายงานผลการดำเนินงานของ อสม. , การบรรยายทางวิชาการ Smart อสม 4.0 และระบบ 3 หมอ , การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ อสม. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel