อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า

 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านอำเภอปางมะผ้า จำนวนกว่าสี่ร้อยคน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. เขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เข้าร่วมกิจกรรม และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้บรรยายเรื่อง "ความต่อเนื่องเพื่อก้าวหน้า กับการพัฒนา อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
                กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติ อสม. , การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ,การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน , การรายงานผลการดำเนินงานของ อสม. , การบรรยายทางวิชาการ Smart อสม 4.0 และระบบ 3 หมอ , การให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ อสม. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel