อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืิอง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมูบ้านอำเภอเมือง จำนวน 742 คน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. เขตพื้นที่อำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้บรรยายเรื่อง "ความต่อเนื่องเพื่อก้าวหน้า กับการพัฒนา อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
               กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติ อสม. , การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ,การบรรยายเรื่อง นโยบายการทำงานสุขภาพภาคประชาชน , การรายงานผลการดำเนินงานของ อสม. , การบรรยายทางวิชาการ Smart อสม 4.0 และระบบ 3 หมอ , การให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ อสม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. ที่ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel