พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็น

 
                    พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีนายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.50 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel