นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามอำนาจหน้าที่

                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามอำนาจหน้าที่ หรือพิจารณานำโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ. แต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) โดยมี ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ประธานหอการค้า และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel