โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้ดนตรี และการฟ้อนรำประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความ

                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้ดนตรี และการฟ้อนรำประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
               ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคม โดยใช้ศิลปะการฟ้อนรำ (รำไต , ก้าแลว , ก้าลาย) ประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศิลปะ ทั้งภาคทฤษฎี และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน
               ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ต่อไป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel