นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครบทุกมิติ

 
                นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครบทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านป้องกัน มิติด้านปราบปราม มิติด้านบำบัดรักษา และมิติด้านฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมถึงมิติด้านสื่อสารสังคมเชิงรุก ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel