โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2565

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปัน ประทีปพจน์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 1 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยห้อม ประชุมหารือในการบริหารจัดการการแก้ปัญหา แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้น โดยใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.มส. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel