โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2565

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปัน ประทีปพจน์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 1 นายอุทิศ ซาววงค์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 2 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย ประชุมหารือในการบริหารจัดการการแก้ปัญหา แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้น โดยใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.มส. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel