นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการใน จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ในการนี้ นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดอบจ.มส พร้อมคณะทำงาน

 
               นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ในการนี้ นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (MHSGIS) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel