นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก อบจ.มส เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 
               นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel