นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ อบจ.มส.

     
               นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ในการนี้ นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (MHSGIS) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel