นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี 2565" ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน

 
              นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี 2565" ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดังนี้
       : พิธีเปิดงานฯ พระสงฆ์ ๓๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาฯ
       : กิจกรรมภายในงาน (การทำบุญต่างๆ อาทิ ลอยกระทงสวรรค์ , ตักบาตรเท่าอายุ , ตักบาตรดอกไม้ , บูชาธาตุทั้ง ๔ ถวายพระประจำปีเกิดรอบองค์พระธาตุ , การประกวดการแกะสลักผลไม้ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , มีดนตรี , ลิเกไต (จ้าดไต) ,การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ
       : การประกวดดอกไม้ไฟ (บอกไฟดอก ประเภทกระป๋องสเปรย์
       : การประกวดดอกไม้ไฟ (กระบอกไม้ไผ่ ประเภทกระดุเดือด) , การประกวดการแกะสลักผลไม้
       : พิธีปิดงานฯ ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ถวายเครื่องไทยทาน , ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 50 รูป ประธานในพิธีกราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ เสร็จพิธี.
             โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมเป็นเงินจำนวน 200,600.- บาท (สองแสนหกร้อยบาทถ้วน) และโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยว
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel