นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก อบจ.แม่ฮ่องสอน พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก อบจ.แม่ฮ่องสอน พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาวิทยากร และดำเนินการอบรมให่แก่นักเรียน ตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
- วันที่ 31 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- วันที่ 2 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel