กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2,6,11 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

                กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2,6,11 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel