นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขที่ประสงค์ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel