นายอุทิศ ซาววงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่ีอำเภอแม่ลาน้อย เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมงาน และมอบป้ายเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอุปคุตวัดดอยแก้ว

               นายอุทิศ ซาววงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่ีอำเภอแม่ลาน้อย เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางอุมาพร พุทธก้อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมงาน และมอบป้ายเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอุปคุตวัดดอยแก้ว ณ วัดดอยแก้ว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ ให้ความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นของอำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันอังคาร 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel