นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

               นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel