นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.มส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
               โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ จำนวน 12 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 790,000 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel