นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดอบจ.มส นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้ารับฟัง การประเมินความพร้อมของอบจ จากคณะทำงานตรวจประเมินความพร้อมฯในคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้ารับฟัง การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จากคณะทำงานตรวจประเมินความพร้อมฯในคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ อบจ.แม่ฮ่องสอน โดย อบจ.แม่ฮ่องสอนผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมทุกตัวชี้วัด ในระดับ “ดีเลิศ” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel