แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565

 

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาด้วย 1 และ 2 ดังนี้

              1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

              2. แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel