นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาร้านเฮ็ดก้อเหลียว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพเครือข่ายผู้ฝากจำหน่ายสินค้าร้านเฮ็ดกัอเหลียว

 
 
              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาร้านเฮ็ดก้อเหลียว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพเครือข่ายผู้ฝากจำหน่ายสินค้าร้านเฮ็ดกัอเหลียว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สมัยใหม่ให้แก่เครือข่ายผู้ฝากจำหน่ายสินค้าร้านเฮ็ดก้อเหลียว และเพื่อเปิดพื้นที่สะท้อนปัญหาความต้องการ หรือข้อเสนอแนะจากเครือข่ายผู้ฝากจำหน่ายสินค้าร้านเฮ็ดก้อเหลียว รวมถึง เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในเครือข่ายฝากจำหน่ายสินค้าร้านเฮ็ดกัอเหลียว ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายผู้ฝากจำหน่ายสินค้าร้านเฮ็ดก้อเหลียว จำนวน 60 คน จาก 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel