การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
               นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการสนับสนุนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะที่ตนเป็นผู้กำกับดูแลอีกด้วย
               จากนั้น สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel