นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ณ ห้อ'ประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ณ ห้อ'ประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท เมื่ิอวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel