อบจ.มส ได้จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ราคากลาง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเทคนิคการบริหารสัญญา

 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ราคากลาง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเทคนิคการบริหารสัญญา ให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีทักษะในการปฏิบัติงาน นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดในการทำงาน ป้องกันการทำผิด และลดความเสี่ยงที่จะถูกชี้มูลความผิ โดยมี นางสาวเนรัชราพิน สิทธิกัณย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565 ณ. ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel