นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกองช่าง ร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและคณะผู้แทนTris corporation ตรวจติดตาม ประเมินผลโครงการที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (พรก.เงินกู้ฯ) จำนวน 2 โครงการ

 
               นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกองช่าง ร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและคณะผู้แทนTris corporation ตรวจติดตาม ประเมินผลโครงการที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (พรก.เงินกู้ฯ) จำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการซ่อมแซมถนนเดิมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว สายทาง มส.ถ 1 – 0002 บ้านทุ่งยาวใต้ – บ้านห้วยไม้ดำ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel