ศูนย์ GIS อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน ดำเนินการจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Google Earth Pro จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน ดำเนินการจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Google Earth Pro จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel