นายวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภาอบจ.มส อ.ขุนยวม ผู้แทนนายกอบจ.มส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขุนยวม

 
               นายวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               ซึ่งการอบรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอขุนยวม จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพแก่จิตอาสาในพื้นที่ เพื่อให้ จิตอาสามีความรู้ มีทักษะ และสามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน และคนพิการ ในครอบครัว และชุมชน ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมถึงเพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน และพิการซ้ำซ้อนของผู้ป่วยและผู้พิการ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรของโรงพยาบาลอำเภอขุนยวมเป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสา
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel