กองสาธารณสุข อบจ.มส ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 49 แห่ง รวมปริมาณทั้งสิ้น 1.7 ตัน และนำส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 
               กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 49 แห่ง รวมปริมาณทั้งสิ้น 1.7 ตัน และนำส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ลานหน้าศาลาประชาคม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวเป็นความมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบ
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel