นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel