นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ.จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังเครือข่ายเยาวชนต้น อบจ. ให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ.จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังเครือข่ายเยาวชนต้น อบจ. ให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชน / ท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกความเป็นเยาวชนพลเมืองจิตอาสา เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ฝึกให้เยาวชนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการเข้ามาเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
               โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายเยาวชนต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน อบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2565 ณ โรมแรมสิบล้านบุรี ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสิบล้านบุรี ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel