นายสุริยันณ์ จีวงค์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย

 
               นายสุริยันณ์ จีวงค์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการอบรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้น สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนัก เล็งเห็นปัญหา และความสำคัญของผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และปัญหาคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังประสบปัญหาบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยบางรายไม่มีเวลาดูแล หรือบางรายก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน หรือพิการซ้ำซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาล และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอปาย, อำเภอขุนยวม และ อำเภอปางมะผ้า จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพแก่จิตอาสาในพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่อให้ จิตอาสา มีความรู้ มีทักษะ และสามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน และคนพิการ ในครอบครัว และชุมชน ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้เกิดการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และคนพิการ ที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน และพิการซ้ำซ้อนของผู้ป่วยและผู้พิการ และทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรของโรงพยาบาลแต่ละอำเภอเป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
               โครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน จะจัดอบรมให้แก่จิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปาย, อำเภอขุนยวม และ อำเภอปางมะผ้า อำเภอละ 30 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ครั้ง อบรมระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel