นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มูลค่า 8,984,225 บาท ให้แก่ นายวิเชียร สวรรณมังกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
               นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มูลค่า 8,984,225 บาท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสควิท ทีบี 10) จำนวน 60,000 แผง , ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสควิท ทีบี 100) จำนวน 35,000 แผง และ สารเคมีกำจัดยุง ซีต้าเมทริน หรือ ซีต้าไซเปอร์เมทริน 2% EC สูตรผสม ฯ จำนวน 200 ลิตร ให้แก่ นายวิเชียร สวรรณมังกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตรของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก / วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้กับ ประธานชมรม อสม.ระดับป๊อก/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด รวม 55 คน
               ทั้งนี้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอัตราการป่วยเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 4,450 คน คน (ตั้งแต่ 1 มกราคม - กรกฎาคม 2565 อัตราป่วยสะสม (ต่อประชากรแสนคน) จำนวน 1,565.01 คน เสียชีวิตสะสม 2) ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก แก่สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนต่อไป  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel