กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel