ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในประเภทและระดับเดียวกันในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel