มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel